Ֆոնդի կառուցվածք

Ֆոնդի կառուցվածք


Ոչ հրապարակային պայմանագրային ֆոնդը ճկուն կառուցվածք ունեցող ներդրումային գործիք է, որի միջոցով հնարավոր է ներդրումներ կատարել ինչպես ՀՀ-ում այնպես էլ ՀՀ-ից դուրս:

Ոչ հրապարակային պայմանագրային ֆոնդերին բնորոշ առանձնահատկություններն են.

- Ֆոնդի ներդրումների նկատմամբ օրենքը որևէ սահամանափակում չի նախատեսում: Այսինքն՝ ֆոնդն ամբողջովին ազատ է իր ներդրումային քաղաքականությունը որոշելու հարցում:

- Օրենքը մասնգիտացված ներդրող լինելու պահանջ չի նախատեսում Ֆոնդի մասնակիցների նկատմամբ, որի շնորհիվ ֆոնդի մասնակից կարող է լինել ցանկացած անձ՝ պայմանով, որ պահպանվեն Փողերի Լվացման և Ահաբեկչության Ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին օրենքի պահանջները:

- Ֆոնդի ներդրողների քանակը չի կարող գերազանցել 49-ը

- Ֆոնդի կառավարիչը լիցենզավորման ենթական չէ: Այսինքն՝ ֆոնդի կառավարիչ կարող է լինել ցանկացած իրավաբանական անձ՝ պայմանով, որ պահպանվեն ՀՀ ԿԲ-ի 10/29-ը կանոնակարգի պահանջները:

- Ֆոնդը կարող է մեզանին ֆինանսավորում տրամադրել արտարժույթով

- Քանի որ ֆոնդը պայմանագրային է, ֆոնդի կառավարչի և Ֆոնդի ներդրողների միջև հարաբերությունները կարող են կարգավորվել նաև օտարերկրյա իրավունքով

Ֆոնդի կառավարիչը, ինչպես նաև ֆոնդի կենտրոնական կառավարումը (այն է՝ Ֆոնդի Զուտ ակտիվների հաշվարկը և Ֆոնդի ակտիվների պահառությունը) կարող են գտնվել ինչպես ՀՀ-ում այնպես էլ ՀՀ-ից դուրս: